Strategies of Resistance Economy From the View of the Noble Qur’ān (With an Emphasis on the Statements of the Supreme Leader)

Document Type : Scholary

Author

Department of Comparative Studies of the Qur’ān, Qur’ān and Hadith Specialized University, Al-Mustafa International University, Qom, Iran

Abstract

The worldview of economy of the Islamic Republic of Iran originates from the economic thoughts of Islam. This worldview which is in conflict with all today’s superpowers requires a certain type of economy. This is because such a country faces constant hostility which is manifested in a different form in each era. Meanwhile, the arena of economics and the issues related to it – regarding its firm and tangible connection to the everyday life of the common public – snatch the attention of the enemies more. Therefore, in order to fight the tyrants, the Islamic Republic faces a pattern and notion in its economic realm which is named resistance economy, the notion which has been emphasized by the Supreme Leader in the past few years under various titles. This is in a way that in 2016, he named that year as «resistance economy; effort and act», which shows its importance. The present article attempts to provide a vivid interpretation of resistance economy and also provide its strategies based on the verses of the Qur’ān, with an emphasis on the statements and viewpoints of the Supreme Leader. The proposition here is that at the time of threats by the enemies, resistance economy is created via changing the priorities of goals and designing strategic principles regarding the Qur’ān as well as the statements of the Supreme Leader.

Keywords

Main Subjects


The noble Qur’ān
Nahj al-Balāgha (1991), Beirut, Ḍar al-Hijra.
Anṣarī, J. (2003), «Mabānīyi iqtiṣād az dīdgāhi Qurʾāni karīm». Maʿrifat, no. 66, 17-25.
Bayānāti Maqāmi Muʿaẓẓami Rahbarī dar Dīdār Jamʿī az Pazhūhishgarān wa Masʾūlāni Shirkathāyi Dānishnunyān, July 29, 2012.
Bayānāti Maqāmi Muʿaẓẓami Rahbarī dar Dīdāri Barguzīdigāni Bakhshhāyi Iqtiṣādī, Agust 17, 2011
Bayānāti Maqāmi Muʿaẓẓami Rahbarī dar Dīdāri Dānishjūyān, August 6, 2012.
Bayānāti Maqāmi Muʿaẓẓami Rahbarī dar Dīdāri Hizārān Nafar az Kārgarāni Sarāsari Kishwar, April 27, 2011.
Bayānāti Maqāmi Muʿaẓẓami Rahbarī dar Dīdāri Jamʿi Muhandisān wa Kārgarāni Ṣanʿati Naft, Aprile 7, 2011.
Bayānāti Maqāmi Muʿaẓẓami Rahbarī dar Dīdāri Masʾūlān wa Kārguzārāni Niẓām, July 24, 2012.
Bayānāti Maqāmi Muʿaẓẓami Rahbarī dar Dīdāri Raʾīsi Jumhūrī wa Aʿḍāyi Hayʾati Dawlat, August 28, 2011.
Bayānāti Maqāmi Muʿaẓẓami Rahbarī dar H̱arami Muṭahhari Raḍawī, March 30, 2011.
Bayānāti Maqāmi Muʿaẓẓami Rahbarī dar Iblāghi Sīyāsathāyi Kullīyi Iqtiṣādi Muqāwimatī, February 18, 2014
Bayānāti Maqāmi Muʿaẓẓami Rahbarī dar Ijtimāʿi kārgarān dar Kārkhānijāti Tawlīdīyi Dārūpakhsh, Aprile 29, 2012.
Bayānāti Maqāmi Muʿaẓẓami Rahbarī dar Jalasiyi Tabyīni Sīyāsathāyi Iqtiṣādi Muqāwimatī, March 11, 2014.
Bīṭarafān, M. (2006), Kār wa kārigar az nigāhi Rahbari Muʿaẓẓami Inqilābi Islāmī. Tehran, Bīṭarafān.
Durr Afshān, M. H̱. (2013), H̱imāsiyi sīyāsī wa ḥimāsiyi iqtiṣādī az manẓari āyāt wa riwāyāt. Qom, Markazi Pazhūhishhāyi Islāmīyi Ṣidā wa Simā.
H̱usaynī Kūhsārī, M. (2006), «Paywastigīyi guzārihāyi dasttūrī wa ithbātīyi Qurʾān dar ḥawziyi iqtiṣād». Pazhūhishhāyi Qurʾānī, no. 45, 48-89.
Īrawānī, J. (2005), Akhlāqi iqtiṣādī az dīdgāhi Qurʿan wa H̱adīth. Mashhad, Intishārāti Dānishgāhi ʿUlūmi Islāmīyi Raḍawī.
Kulaynī, M. (1986), Uṣūli Kāfī. Tehran, Dār al-Kutub al-Islāmīyya.
Makārim Shīrāzī, N. (1993), Tafsīri nimūni. Tehran, Dār al-Kutub al-Islāmīyya.
Mīr Muʿizzī, H̱. (2011), Niẓāmi Iqtiṣādīyi Islām (Mabānī, ahdāf, uṣūli rāhburdī wa akhlāq). Tehran, Pazhūhishgāhi Farhang wa Andīshiyi Islāmī.
Mūsawī Iṣfahānī, J. (1989), Payāmhāyi iqtiṣadīyi Qurʾān. n.p., Daftari Nashri Frahangi Islāmī.
Payghāmī, A. (2012), «Parwandiyi iqtiṣādi muqāwimatī». Māhnāmiyi Āmūzishīyi Iṭṭilāʿrisānīyi Maʿārif, no. 93, 9-11.
Sayyid Quṭb (n.d.), Fī ẓilāl al-Qurʾān. Beirut, Dār al-Shurūq.
Ṭabāṭabāʾī, M. H̱. (1995), Al-Mīzān fī tafsīr al-Qurʾān. Translated by M. B. Mūsawī, Qom, Jāmiʿiyi Mudarrisīn Wābasti bi H̱awziyi ʿIlmīyyiyi Qum.