Practical Application of the Chapter Coupling Theory: Analysis of the Coupling Relationship Between Qur’ān 55 and 56 Based on the Interpretive Opinions of ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī

Document Type : Scholary

Authors

Department of Qur’ān and Ḥadīth sciences, Faculty of Theology, University of Mazandarn, Babolsar, Iran

Abstract

The “coupling system of the qur’ānic chapters” theory is one of the new efforts in the qur’ānic sciences domain to prove the existence of order in the Qur’ān. In this theory, it is suggested that the examination of the Qur’ān’s order be moved up from verses to chapters; thus, an extensive and obligatory relationship between the two neighboring chapters has been taken into account. As a fundamental research project, this article this study adopts a descriptive-analytical method to introduce the coupling system of the qur’ānic chapters and prove the effectiveness of this theory in understanding the Qur’ān in the two chapters of the Qur’ān 55 and 56 through depiction of various content relations and different verbal and semantical relationships between these two coupled chapters. The promotion of the research on the order of the Qur’ān from verses and excerpts to chapters and discourse – via practical implementation – has greatly helped understanding the role of suchlike studies in better grasp of the two chapters. A case-by-case reflection in the intertextual relationships between the two coupled chapters (Qur’ān 55 and 56) based on the interpretive opinions of ‘Allāma Ṭabāṭabā’ī can be an appropriate way to respond the question “what reasonable evidences exist for the coupled system of chapters in the two intended chapters?” Investigations show that relations such as common beginning and ending of the two chapters, common or nearly common statements and themes, content relations, etc., enhance the hypothesis on the symmetrical structure of these two chapters. The majority of the connections of these two chapters are common issues that have been examined in each of these two chapters from different perspectives such that they complement each other.

Keywords

Main Subjects


Abū al-Futūḥ Rāzī, H. (1988), Rawḍ al-jinān wa rawḥ al-janān fī tafsīr al-Qurʾān. Edited by M. J. Yāḥaqqī & M. Nāṣiḥ. Mashhad: Āstāni Qudsi Raḍawī.
Abū H̱ayyān, M. (1999), Al-Baḥr al-muḥīṭ fī tafsīr al-Qurʾān. Beirut: Dār al-Fikr.
Ālūsī, M. (1995), Rūḥ al-maʿānī fī tafsīr al-Qurʾān al-ʿaẓīm wa al-sabʿ al-mathānī. Edited by A. ʿAbd al-Bārī ʿAṭiyya. Beirut: Dār al-Kutub al-ʾIlmīyya.
Amīn, N.B. (n.d.), Makhzan al-ʿrifān fī ʿulūm al-Qurʾān. n.p., n.p.
Āqāyī, A. (2009), «Insijāmi Qurʾān az naẓarīyyi tā ʿamal, muqāyisiyi rawishi tafsīrīyi Farāhī-Iṣlāḥī». Kitābi Māhi Dīn, No. 144, 71-79.
Baghawī, Ḥ. (1999), Maʿālim al-tanzīl. Beirut: Dār al-Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.
Balkhī, M. (2002), Tafsīr Muqātil b. Sulaymān. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.
Dīnwarī, A. (2003), Al-Wāḍiḥ fītafsīr al-Qurʾān. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyya.
Fakhr Rāzī, M. (1999), Tafsīr al-kabīr. Beirut: Dār al-Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.
Gunābādī, S.M. (1988), Tafsīr bayān al-saʿāda fī maqāmāt al-ʿibāda. Beirut: Muʾassisa al-Aʿlamī lil-Maṭbūʿāt.
Iṣlāhī, A. H̱. (1980), Tadabbur Qurʾān. n.p., Lāhūr.
Jurjānī, Ḥ.  (1999), Jalāʾ al-Adhhān wa jalāʾ al-aḥzān. Tehran: Dānishgāhi Tihrān.
Kulaynī, M. (2009), Tuḥfat al-Awlīyāʾ (translation of Uṣūli kāfī). Edited by M. Wafādār Murādī & A. Masʿūdī, translated by M.A. Ardakānī. Qom: Dār al-H̱adīth.
Lisānī Fishārakī, M.A., & H̱. Murādī Zanjānī (2015), Sūri shināsi: Rawishi taḥqīqi sākhtārī dar Qurʾāni Karīm. Qom: Naṣāyiḥ.
Makārim Shīrāzī, N. (1995), Tafsīri nimūna. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya.
Marāghi, A.M. (n.d.), Tafsīri Marāghī. Beirut: Dār al-Fikr.
Maybudī, A. (1992), Kashf al-asrār wa ʿudda al-abrār. Tehran: Amīr Kabīr.
Mughnīya, M.J. (1999), Tafsīr al-kāshif. Tehran: Dār al-Kutub al-Islāmīyya.
Neyvort, A. (2003), «Taṣāwīr wa istiʿārāt dar āyāti āghāzīni suwari makkī». Translated by A. H̱urrī. Majalliyi Hunar wa Miʿmārīyi Zībāshinākht, No. 9, 319-332. 
Samarqandī, N. (1995), Baḥr al-ʿulūm. Beirut: Dār al-Fikr.
Sayyid Quṭb (1991), Fī ẓilāl al-Qurʾān. Beirut: Dār al-Shurūq.
Ṭabāṭabāʾī, M.ῌ. (1995), Al-Mīzān fī tafsīr al-Qurʾān. Translated by M. B. Mūsawī. Qom: Jāmiʿiyi Mudarrisīn Wābasti bi H̱awziyi ʿIlmīyyiyi Qum.
Ṭabrisī, F. (1993), Majmaʿ al-bayān li-ʿulūm al-Qurʾān. Introduction by M. J. Balāghī. Tehran: Nāṣir Khusru.
Thaʿlabī Nayshābūrī, A. (2001), Al-Kashf wa al-bayān ʿan tafsīr al-Qurʾān. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.
Thaqafī Tihrānī, M. (1978), Rawāni Jāwīd dar tafsīri Qurʾān. Tehran: Burhān.
Ṭūsī, A. (n.d.), Al-Tibyān fī tafsīr al-Qurʾān. Beirut, Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī.
Zāriʿ Zardīnī, A. (2016), «Barrisīyi naẓm dar sūrihāyi Qurʾān: Kūshishī dar jahati kashfi naẓm dar sūriyi Yāsīn». Tafsīr wa Zabāni Qurʾān, No. 9, 29-46.